خط مشی شرکت جوشیار صنعت غربشرکت جوشیار صنعت غرب با فعالیت در حوزه آزمایشگاهی و بازرسی با هدف رعایت اصول اخلاقی، بی طرفی و استقلال، حفظ محرمانگی اطلاعات کارفرمایان، بهبود مستمر فرآیندها، افزایش کیفیت خدمات بازرسی و آزمایشات و انجام بموقع تعهدات، پیگیری بموقع و مناسب به شکایات مشتریان، برآورده سازی الزامات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر ذینفعان، سیستم ISO17020 خود را اجرا، نگهداری و بهبود می نماید و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام و خود را نسبت به اجرای آن متعهد می داند.