این معاونت بر اساس نیاز کار قادر به انجام عملیات کنترل کیفیت کارخانجات تولید سازه های فلزی و نظارت و بازرسی در حین ساخت و نظارت و بازرسی عالیه می باشد که در بخش عملیات کنترل و کیفیت کارخانجات کلیه عملیات ساخت از مرحله ورود متریال خام به کارگاه تا زمان خروج محصول نهایی و در نهایت تهیه فاینال بوک را شامل می شود.